15. januar 2020

Scroll Up
small_c_popup_web

Send an Email to Elite Opti

Forretningsbetingelser og Takster

Forretningsbetingelser og takster for Elite Opti ApS.
Følgende forretningsbetingelser gør sig gældende for enhver opgave der udføres af Elite Opti ApS (herefter
benævnt EO)
1. EO yder rådgivning til landbrugsbranchens aktører, efter dansk- og de for dansk landbrug gældende love
og regler.
2. EO er upartisk og al rådgivningen ydet er alene efter kundens interesser og i henhold til rådgiverens
professionelle viden og gældende normer og lovgivning. Enhver tvivl herom skal forelægges kunden.
Rådgiveren er omfattet af tavshedspligt i alle de for kunden gældende forhold, som denne har forelagt og
oplyst i forbindelse med opgavetildeling.
 Erfaring og viden som EO oparbejder, gennem et samarbejde med en kunde kan af EO blive brugt i
andre sammenhænge og i samarbejde med andre kunder. Kildebeskyttelse falder under den
ovennævnte tavshedspligt.
3. Ved ordreafgivelse både mundtligt og skriftligt, udfører rådgiveren opgaven fra start til denne har sin
naturlige afslutning, med mindre andet er særskilt aftalt. Kunden hæfter således for ordren i sin helhed.
Hvis en opgave ønskes afbrudt skal dette meddeles EO hurtigst og eventuelt allerede forbrugt tid vil blive
faktureret kunden.
4. EO kan til en hver tid afbryde et samarbejde med en kunde såfremt denne har misligholdt gæld til EO
eller på anden måde har misligholdt samarbejdet.
En kunde kan ikke tilbageholde et evt. skyldigt beløb som modydelse på eventuelle krav rejst af denne imod
EO og en sådan handling vil blive opfattet som misligholdelse af samarbejdet.
5. EO yder, med mindre andet er særskilt aftalt, rådgivning efter timebetaling.
Den til opgaven anvendte tid herunder men ikke begrænset til opgavestilling, forarbejde, samtale,
opgaveløsning, transport og andet sekundært tidsforbrug, vil blive faktureret kunden.
Tidsforbrug beregnes for hver påbegyndte kvarte (¼) time. Kørsel beregnes påbegyndt kørte km.
Evt. rejsetid som ikke er i bil, afregnes efter særskilt aftale.
Alle priser er opgjort ekskl. moms og andre eventuelle afgifter.
Eventuelle udgifter/udlæg fra EO’s side i forbindelse med udførelse af opgaven, er forpligtet kunden at
erstatte og vil fremgå særskilt på kundens faktura og i henhold til eventuelle bilag.
6. Fakturering sker ved indeværende måneds udgang og betaling skal ske indenfor den på fakturaen oplyste
betalingsfrist.
Eventuelle manglende betaling senere end den på fakturaen angivne tidsfrist, vil blive pålagt en rente på
2,0 % pr. påbegyndt måned regnet fra fakturaens forfaldsdato.
Ved eventuel rykkerfaktura vil der blive pålagt et ikke momspligtigt rykkergebyr på kr. 100,-.
7. Elite Opti ApS er ansvarlig over for kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er
forsikret i et anerkendt selskab.
EO’s ansvar begrænses dog til maksimalt DKK. 5.000.000 pr. skade for rådgivningsfejl.
EO kan ikke ansvarliggøres for indirekte tab, herunder evt. driftstab og følgeskader.
I særlige tilfælde og efter skriftlig aftale kan EO fraskrive sig rådgiveransvar.
Erstatningsansvar kan kun gøre sig gældende hvis kunden skriftligt anmelder skaden. Skaden skal anmeldes
med det samme kunden bliver opmærksom på EO’s mulige erstatningsansvar. Sker dette ikke inden for
rimelig tid, frafalder muligheden for at rejse krav om erstatning.
8. Såfremt en kunde ikke mener at tidsforbrug og afregning lever op til den ydelse den pågældende har
modtaget, skal kunden per skrift indgive klage herom.
Evt. tvister behandles ved byretten i Esbjerg.
Forældelse af ansvar sker efter dansk rets almindelige regler.

small_c_popup_web

Send en e-mail til Elite Opti